Deklaracja członkowska

28 maja 2010

Ja niżej podpisana /y/
zamieszkała /y/
legitymująca/y/ się dow. osob. nr. PESEL

deklaruję chęć wstąpienia do „Stowarzyszenia NZS 1980”
i akceptuję Statut Stowarzyszenia.
nr telefonu:
E-mail:
1/ Deklaruję stałą wpłatę w wysokości /m-c na cele statutowe.
2/ Deklaruję stałą wpłatę w wysokości /m-c na cel charytatywny.

3/ Jako członek stowarzyszenia deklaruję inną pomoc członkom i Stowarzyszeniu następujących dziedzinach (np. pomoc prawna, medyczna, nauczycielska, opieka, inna fachowa) lub wykorzystanie czasu wolnego na cel społeczny.1

Pkt. 1, 2, 3 – kandydat wypełnia dobrowolnie

Wpłaty należy kierować na konto:
Stowarzyszenie NZS 1980
nr konta: 37 1240 4722 1111 0010 2115 5551

z dopiskiem: – darowizna na cele statutowe – dot. 1
z dopiskiem: – darowizna na cele charytatywne – dot. 2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
związanych z działalnością „Stowarzyszenia NZS 1980”

/Podpis kandydata/
1 W sytuacji koniecznej pomocy ze strony Stowarzyszenia dla jego członka, prosimy zgłosić się do Zarządu