Pełnomocnictwo dla osób internowanych – wzór

28 maja 2010

GÓRALCZYK RYCHLICKI BOROŃ
SPÓŁKA JAWNA
30-017 Kraków, ul. Racławicka 58
tel: 012-630-97-55, fax: 0-12 630-97-65; grb@grb.pl

P E Ł N O M O C N I C T W O

Udzielam pełnomocnictwa adw. Robertowi Rychlickiemu do zastępstwa w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę wynikłą z decyzji o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego, na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do złożenia żądania, o którym mowa w art. 8 ust. 2c wyżej wymienionej ustawy, jak również zastępstwo w postępowaniu przed Sądem I instancji, odwoławczym i egzekucyjnym.

————-
(data, podpis)