Statut Stowarzyszenia

28 maja 2010

STATUT STOWARZYSZENIA NZS 1980

Spis:
Rozdział I – Postanowienia ogólne.
Rozdział II – Cele i formy działania.
Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki.
Rozdział IV – Struktura organizacyjna władz.
Rozdział V – Majątek i fundusze.
Rozdział VI – Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
Rozdział VII – Postanowienia końcowe.

Kraków, 14 luty 2009 rok

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie NZS 1980 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2
Stowarzyszenie skupia osoby związane z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów w Krakowie w latach 1980 – czerwiec 1989.

§ 3
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 4
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
3. Dla realizowania swych celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jednak dochód z tej działalności służy realizowaniu celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 6
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych. Może tworzyć delegatury, sekcje i koła.

§ 8
Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z napisem: Stowarzyszenie NZS 1980 z zachowaniem przepisów obowiązujących w tym zakresie. Stowarzyszenie może posługiwać się wyróżniającymi go: znakiem graficznym (godłem) i barwami.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 9
1. Celami Stowarzyszenia są:
a) upowszechnianie historii NZS w Krakowie oraz ruchu studenckiego w latach 1980-1989 oraz przekazywanie prawdy o PRL i działalności opozycyjnej
b) utrzymywanie więzi koleżeńskiej między członkami Stowarzyszenia, oraz z osobami związanymi z ruchem studenckim,
c) inicjowanie kontaktów z innymi partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz współpraca z nimi,
d) działalność charytatywna, w tym pomoc osobom związanymi z NZS będącym w trudnej sytuacji życiowej,
e) pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia zwłaszcza z darowizn, składek i zapisów
f) pomoc prawna członkom Stowarzyszenia
g) prowadzenie baz danych dotyczących działaczy podziemia niepodległościowego w Krakowie w latach 1980-1989, wydawanie zaświadczeń o takiej działalności
h) pomoc dla ruchów i organizacji studenckich w krajach walczących o demokrację.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
a) współpracę z organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi, ośrodkami edukacyjnymi oraz administracją rządową i samorządową,
b) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze,
c) informowanie o działalności Stowarzyszenia poprzez środki masowego przekazu,
d) fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych,
e) wspieranie różnych form więzi i pomocy, współdziałania kulturalne, rozrywkowe i towarzyskie organizowane w oparciu o własne środki finansowe,
f) informowanie członków o działalności Stowarzyszenia,
g) organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych,
h) prowadzenie działalności wydawniczej informacyjno – promocyjnej i edukacyjno – szkoleniowej,
i) gromadzenie danych i dokumentów dotyczących NZS i innych ruchów opozycyjnych

§ 10
Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów może powołać inne organizacje dopuszczone prawem.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
– zwyczajnych,
– wspierających,
– honorowych.

§ 13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, oraz cudzoziemiec za zgodą Zarządu Stowarzyszenia akceptujący postanowienia Statutu i niepozbawiony praw publicznych, będący członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie w okresie przypadającym na lata 1980-1989.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także członek: Ruchu Wolność i Pokój, Komitet Obrony Więzionych za Przekonania w Krakowie, Inicjatywy „Przeciw Przemocy” w Krakowie, Studenckiego Komitetu Obrony Demokracji.
3. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia jest uzyskanie przez kandydata na członka zwyczajnego poparcia udzielonego w formie opinii przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz złożenie Zarządowi pisemnej deklaracji.
4. O przyjęciu do Stowarzyszenia rozstrzyga uchwała Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna deklarująca wsparcie finansowe lub rzeczowe dla Stowarzyszenia.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
3. Warunkiem rozpatrzenia wniosku kandydata na członka wspierającego o przyjęcie do Stowarzyszenia jest złożenie przez niego Zarządowi pisemnej deklaracji.
4. O przyjęciu do Stowarzyszenia rozstrzyga uchwała Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15
1. Członkiem honorowym może być osoba zasłużona w sposób szczególny dla NZS i Stowarzyszenia i dla realizacji jego celów statutowych.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały, podjętej na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi mają jedynie głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 16
Członek zwyczajny ma prawo:
– wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
– uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
– zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
– zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące porządku obrad co najmniej na jeden tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia ,
– korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach,
– brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu,
– zgłaszać wszelkie propozycje i uwagi dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia.

§ 17
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
– przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
– regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia do 10 dnia każdego miesiąca w rozliczeniu rocznym;
– czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
– dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 18
1. Członek wspierający ma prawo:
– brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia,
– zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
2. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

§ 19
Członek wspierający jest obowiązany do:
– przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
– regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia w rozliczeniu rocznym.

§ 20
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
– dobrowolnej rezygnacji z przynależności, zgłoszonej pisemnie Zarządowi Stowarzyszenia,
– śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną,
– skreślenia z listy członków, które następuje z powodu:
– działania na szkodę Stowarzyszenia, nieprzestrzegania Statutu, uchwał i regulaminów,
– pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
– pozbawienia godności członka honorowego.
2. Każdy przypadek skreślenia z listy członków wymaga uchwały Zarządu, przy czym godność członka honorowego może być cofnięta tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, a do czasu jego zwołania zawieszona uchwałą Zarządu.

§ 21
1. Za nieprzestrzeganie Statutu, uchwał i regulaminów Zarząd Stowarzyszenia ma prawo udzielić członkowi kary po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i wysłuchaniu zainteresowanych. Zarząd może udzielić kary:
– upomnienia,
– nagany,
– czasowego pozbawienia praw członkowskich na okres do 2 lat,
– wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2. Od decyzji o jakich mowa w w pkt. 2 członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego ad hoc o jakim mowa w par.35 ust.1.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz

§ 22
1. Władzami Stowarzyszenia są:
– Walne Zgromadzenie Członków,
– Zarząd,
– Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
3. Członkowie Stowarzyszenia mogą powoływać Sąd Koleżeński ad hoc do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy lub sporu.

§ 23
1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków w drodze głosowania tajnego, bezwzględną większością głosów.
2. Głosowanie, o którym mowa w pkt. 1., może być jawne, o ile za jawnością wypowie się większość uprawnionych do głosowania.
3. W okresie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować swych członków w zastępstwie ustępujących, jednak nie więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Mandaty w ten sposób powołanych członków Zarządu lub Komisji rewizyjnej trwają do dnia upływu kadencji powołanych pozostałych członków tych organów lub do dnia Walnego Zgromadzenia, na którym powołani zostaną nowi członkowie tych organów, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

§ 24
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
– z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni mający opłacone aktualne składki członkowskie,
– z głosem doradczym – członkowie wspierający, nieletni oraz zaproszeni goście.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków ustala Zarząd i podaje do wiadomości zainteresowanych poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia lub w każdy inny skuteczny sposób.
4. Porządek Zgromadzenia może być uzupełniony wnioskami nagłymi, o ile za nagłością wypowie się 2/3 obecnych i uprawnionych do głosowania. Wnioskami nagłymi nie mogą być objęte zmiany: Zarządu, Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 25
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia: z własnej inicjatywy lub na uzasadnione pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 51% członków Stowarzyszenia z porządkiem przez nich określonym.
4. W razie bezczynności Zarządu i braku odbycia Walnego Zgromadzenia w okresie 12 miesięcy od odbycia ostatniego, Walne Zgromadzenie może być zwołane przez członków reprezentujących łącznie co najmniej 51% liczby zwyczajnych, wspierających i honorowych członków stowarzyszenia.

§ 26
Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje wyznaczony przez Zarząd Stowarzyszenia przewodniczący.

§ 27
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności:
– w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
– w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.

§ 28
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
– uchwalanie Statutu i jego zmian,
– uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
– uchwalanie regulaminów, w tym Regulaminu Sądu Koleżeńskiego,
– wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
– podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu – na wniosek Komisji Rewizyjnej,
– nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia – na wniosek Zarządu,
– podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 29
Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków i kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

§ 30
1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 osób. Na pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się w ciągu siedmiu dni od Walnego Zgromadzenia, Zarząd konstytuuje się i wybiera ze swego grona prezesa, dwóch wiceprezesów oraz ewentualnie sekretarza, skarbnika oraz przewodniczących poszczególnych komisji.
2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał i zwoływane są przez prezesa lub wiceprezesa.
3. Do ważności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.
5. Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz jednoosobowo przez Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 31
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
– zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i wykonywanie jego uchwał,
– kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków,
– określanie szczegółowych kierunków działalności Stowarzyszenia,
– zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia oraz określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
– powoływanie komisji i ustalanie zakresu ich działalności,
– podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych,
– zawieranie porozumień o współpracy z organami władzy publicznej, instytucjami i organizacjami społecznymi,
– organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
– zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zgromadzenie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,
– podejmowanie decyzji o przyjęciu członków do Stowarzyszenia oraz decyzji dotyczących nagradzania i karania członków.
2. W skład Zarządu mogą wchodzić jedynie osoby będące członkami Stowarzyszenia.
3. Liczba kandydatów, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, jest nieograniczona.
4. Walne Zgromadzenie Członków może wybrać minimalną liczbę trzech członków Zarządu.

§ 32
1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli działalności Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego.
3. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego..
4.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Komisji Rewizyjnej określający szczegółowo tryb jej postępowania.

§ 33
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
– kontrolowanie, przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
– występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
– badanie celowości wydatków oraz ich zgodności z planem,
– zwoływanie posiedzenia Zarządu celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej – posiedzenie takie powinno odbyć się w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku,
– uchwalanie własnego regulaminu działania,
– składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania z własnej działalności oraz wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 34
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia, nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 35
1. W razie nałożenia przez Zarząd kary na członka Stowarzyszenia, zgodnie z Par. 21 ust.1 ukarany członek Stowarzyszenia może odwołać się do Sądu Koleżeńskiego powoływanego ad hoc. Sąd składa się z jednego lub trzech arbitrów i działa według zasad i procedur opisanych poniżej w pkt.2. Jeśli odwołanie ma być rozpatrzone przez jednego arbitra, wówczas może nim być osoba uzgodniona przez zarząd i ukaranego. W przypadku rozpatrywania odwołania przez trzech arbitrów, zarząd wskazuje jednego arbitra, ukarany drugiego arbitra, a obaj w ten sposób powołani arbitrzy wskazują zgodnie trzeciego arbitra, który jest przewodniczącym składu orzekającego. Koszty działania sadu koleżeńskiego ponoszą strony sporu w proporcjach zasądzonych przez ten sad.
2. Spory honorowe lub inne między członkami stowarzyszenia, wynikające z oceny zachowań lub faktów związanych z ich działalnością w ramach NZS w okresie 1980-1989 mogą być także rozstrzygane przez Sąd Koleżeński powoływany ad hoc, powołany według Regulaminu Sądu Koleżeńskiego, z poszanowaniem następujących zasad:
każda strona sporu, pozywający i pozwany, mogą wskazać po jednym arbitrze, lub mogą uzgodnić jednoosobowy skład sądu i wskazać wspólnie jednego arbitra;
a. w przypadku sądu trzyosobowego, dwaj arbitrzy powołani przez strony wybierają trzeciego arbitra, który jest przewodniczącym składu;
b. arbitrzy są niezależni i nie muszą być członkami Stowarzyszenia;
c. Sąd powinien dążyć do ustalenia prawdy i obiektywnej oceny racji każdej strony przy zachowaniu jej prawa do godnego traktowania, prawa do obrony i swobodnego przedstawiania tych racji i dowodów na ich poparcie w trakcie postępowania;
d. każda strona może być w postępowaniu reprezentowana przez pełnomocnika;
e. strona wnosząca o przeprowadzenie dowodu pokrywa z góry koszty jego przeprowadzenia;
f. koszty działania Sądu Koleżeńskiego ponoszą strony w wysokości określonej przez sąd;
g. Stowarzyszenie zapewnia Sądowi Koleżeńskiemu pomoc organizacyjną i administracyjną.
3. Decyzje Sądu Koleżeńskiego są ostateczne, jednak członek Stowarzyszenia może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 36
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
– opłat wpisowych i składek członkowskich,
– dochodów z nieruchomości i ruchomości, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
– dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
– wpływów z działalności statutowej i gospodarczej oraz innych dochodów,
innych wpływów.
3. Wszelkie dochody Stowarzyszenia są gromadzone na jednym koncie bankowym, a jedynym ich dysponentem jest Zarząd Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 37
Do zaciągania zobowiązań majątkowych i rozporządzania prawami majątkowymi w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie prezesa Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 38
1. Uchwalenie Statutu, jego zmiana lub podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia następują w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków wyznacza likwidatora, określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 39
Prawo autorytatywnej interpretacji Statutu posiada Walne Zgromadzenie Członków, a między Walnymi Zgromadzeniami – Zarząd Stowarzyszenia.