Uchwały I Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia NZS 1980

2 czerwca 2010

Zarząd „Stowarzyszenia NZS 1980” w Krakowie zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2009 roku odbyło się I Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie przyjęło w czasie obrad następujące uchwały:

Uchwała nr 1
I Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia NZS 1980 przyjmuje na członków honorowych stowarzyszenia następujące osoby:
– Zbigniew Fijak
– Ryszard Majdzik
– Ryszard Terlecki
– ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Rekomendowane przez Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z Par. 15 pkt. 2 Statutu.

Uchwała nr 2
Zebrani na I Walnym Zgromadzeniu „Stowarzyszenia NZS 1980” członkowie stowarzyszenia popierają inicjatywę Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ustanowienia dnia 1 marca dniem Żołnierzy Wyklętych

Uchwała nr 3
Zebrani na I Walnym Zgromadzeniu członkowie „Stowarzyszenia NZS 1980” zatwierdzają sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 4
Zebrani na I Walnym Zgromadzeniu członkowie „Stowarzyszenia NZS 1980” udzielają na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Uchwała nr 5
Zebrani na I Walnym Zgromadzeniu członkowie „Stowarzyszenia NZS 1980” zmieniają Par. 30 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
„W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 osób”. Pozostała część punktu 1 pozostaje bez zmian.

Uchwała nr 6
Zebrani na I Walnym Zgromadzeniu członkowie „Stowarzyszenia NZS 1980” wybierają Zarząd stowarzyszenia w składzie:
– Tadeusz Boruta
– Marek Domagała
– Aleksander Galos
– Zdzisław Jurkowski
– Andrzej Kaczmarczyk
– Adam Kalita
– Bartłomiej Sienkiewicz

Uchwała nr 7
Zebrani na I Walnym Zgromadzeniu członkowie „Stowarzyszenia NZS 1980” wybierają Komisję Rewizyjną w składzie:
– Anna Zechenter
– Krzysztof Koszarski
– Jerzy Szmid

Uchwała nr 8
Zebrani na I Walnym Zgromadzeniu członkowie „Stowarzyszenia NZS 1980” przekształcają, powołana przez Zarząd „Komisję Charytatywną” w Zarząd „Funduszu Stowarzyszenia NZS 1980”. Zarząd Funduszu w składzie: Robert Rychlicki ? Przewodniczący, Bogdan Klich i Jan Rokita odpowiada przed Walnym, Zgromadzeniem i może być odwołany lub jego skład może zostać zmieniony 2/3 głosów Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Funduszu do opracowania Regulaminu działań Funduszu, który zostanie zaakceptowany przez zarząd Stowarzyszenia NZS 1980.
Zarząd Funduszu może przeznaczać środki pieniężne dla potrzebujących członków „Stowarzyszenia NZS 1980” oraz ich najbliższych rodzin /małżonkowie i dzieci/. Zarząd Funduszu może wyrazić zgodę na przeznaczenie pomocy dla innych osób tylko i wyłącznie na pisemną, indywidualną prośbę darczyńców.

Za zgodność: Robert Rychlicki – Przewodniczący I Walnego Zgromadzenia „Stowarzyszenia NZS 1980”

Po zakończeniu obrad odbyło się pierwsze zebranie Zarządu „Stowarzyszenia NZS 1980” na którym wybrano nowego Prezesa Stowarzyszenia. Został nim Zdzisław Jurkowski.

Za zgodność: Adam Kalita – członek zarządu „Stowarzyszenia NZS 1980”