Nowa Huta miasto pracy i walki, pamięci i solidarności

21 lutego 2012

UCHWAŁA NR XLIII/574/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznania Srebrnego Medalu „Cracoviae Merenti” dla Arki Pana – Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 6 uchwały Nr LIV/370/92 Rady Miasta Krakowaz dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie ustanowienia Medalu „Cracoviae Merenti” za zasługi dla Miasta Krakowa z późn. zm., Rada Miasta Krakowa uchwala co następuje:

§ 1. W uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa przyznaje się Arce Pana – Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie Srebrny Medal „Cracoviae Merenti” oznaczony numerem dwudziestym piątym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa Małgorzata Jantos


UCHWAŁA NR XLIII/582/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie objęcia przez Radę Miasta Krakowa honorowego patronatu nad projektem „Nowa Huta – Miasto Pracy i Walki – Pamięci i Solidarności”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Krakowa obejmuje honorowy patronat nad projektem „Nowa Huta – Miasto Pracy i Walki – Pamięci i Solidarności”.

§ 2. Rada Miasta Krakowa deleguje jako swego przedstawiciela do udziału w Radzie Honorowej projektu Pana Bogusława Kośmidera.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Józef Pilch


Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 kwietnia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienie 30. kwietnia Dniem Nowej Huty – Miasta Pracy i Walki – Pamięci i Solidarności.

Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa kieruje prośbę o ustanowienie 30. kwietnia Dniem Nowej Huty – Miasta Pracy i Walki – Pamięci i Solidarności. 60 lat dziejów tego niezwykłego miejsca – od odrębnego miasta po jedną z najmłodszych części Krakowa stanowi alegorię najnowszej historii Polaków. Nowa Huta powstała na deskach kreślarskich urbanistów jako eksperyment inżynierii społecznej, miała być „laboratorium nowego człowieka”. Wbrew intencjom władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej społeczność Nowej Huty przez cały okres jej istnienia zachowała niezależność myślenia, umiłowanie wolności, wierność narodowym tradycjom. W historii Polski nowohucianie zapisali się niezłomną walką w obronie wiary ojców, śmiałymi czynami wymierzonymi w komunistyczną propagandę, budową jednej z największych struktur „Solidarności”. W trudnych czasach hołdowali demokratycznym wartościom, wykazali zdolności do spontanicznej, oddolnej samorganizacji. Nowa Huta była jednym z istotnych ognisk kultury niezależnej – działał tu Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy, liczne redakcje podziemnej prasy, odbywały się spotkania teatralne, samokształceniowe i wieczory literackie. W uznaniu zasług i odwagi mieszkańców młodszej siostry Krakowa jego radni, pochodzący z różnych klubów przygotowali projekt uchwały o objęciu honorowym patronatem Rady Miasta Krakowa projektu „Nowa Huta – Miasto Pracy i Walki – Pamięci i Solidarności”. Projekt ma na celu dokumentację spuścizny nowohuckiej opozycji demokratycznej oraz szeroką edukację mieszkańców i gości Krakowa, w tym zwłaszcza młodzieży szkolnej. Ustanowienie 30. kwietnia Dniem Nowej Huty pozwoliłoby wesprzeć dotychczasowe starania wielu środowisk i osób prywatnych o uczczenie i oddanie szacunku dla niezłomnej postawy trzech pokoleń mieszkańców tej Dzielnicy. Proponowana data nawiązuje do ważnych wydarzeń historycznych związanych z działalnością opozycji w Nowej Hucie jakie miały miejsce w różnych latach na przełomie kwietnia i maja. Były nimi: 27 kwietnia 1960 r. – obrona krzyża, 30. kwietnia 1982 – pierwszy marsz milczenia w Nowej Hucie, 1 maja 1982 – wielka modlitwa oraz ofiarowanie Matce Bożej Królowej Polski sztandarów nowohuckiej Solidarności w kościele Arka Pana, 26 kwietnia 1988 r.- strajk kwietniowo – majowy. Pozostajemy z nadzieją na przychylenie się do naszej prośby, która jest wyrazem woli wielu mieszkańców Krakowa.

Wiceprzewodniczący Rady Józef PILCH


W dniu 10 lutego 2012 r. z inicjatywy dyrektora Oddziału IPN w Krakowie odbyło się spotkanie projektu naukowo-badawczego „Nowa Huta miasto pracy i walki, pamięci i solidarności” w którym udział wzięli:
1. Adam Gliksman – Region Małopolska NSZZ Solidarność
2. ks. Władysław Palmowski
3. Wojciech Grzeszek – przewodniczący Regionu Małopolska NSZZ Solidarność
4. Jan Franczyk – Głos Nowej Huty
5. Stanisław Malara – Porozumienie Dzielnic Nowej Huty
6. Marek Hałaburda – Uniwersytet Papieski
7. Dorota Koczwańska-Kalita – koordynator projektu z ramienia Oddziału IPN w Krakowie
8. Adam Kalita – Stowarzyszenie NZS 1980
9. Dorota Korohoda – Oddział IPN w Krakowie
10. przedstawiciel Muzeum PRL
Ukonstytuowała się Rada Honorowa w składzie:
– senator RP Mieczysław Gil
– przewodniczący Regionu Małopolska NSZZ Solidarność Wojciech Grzeszek
– dyrektor Oddziału IPN w Krakowie – dr Marek Lasota
– Adam Macedoński
– redaktor naczelny Głosu Nowej huty – dr Jan Franczyk
– ks. Władysław Palmowski
– Uniwersytet Papieski – ks. prof. Jan Szczepaniak
– Porozumie Dzielnic Nowej Huty – Stanisław Malara
– przewodniczący KRH – Władysław Kielian
– Stowarzyszenie NZS 1980 – Adam Kalita
– przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Bogusław Kosmider
– poseł na sejm RP – prof. Ryszard Terlecki
Do Rady Programowej zaproponowano następujące osoby:
– Adam Gliksman, Andrzej Szkaradek, Barbara Niemiec – Region Małopolska NSZZ Solidarność
– Dorota Koczwańska-Kalita – Oddział IPN w Krakowie, koordynator projektu
– dr Jan Franczyk – Głos Nowej Huty
– Adam Kalita – Stowarzyszenie NZS 1980
oraz delegaci:
– Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010
– Instytutu Historii UJ
– Uniwersytetu Papieskiego
– Muzeum PRL
– Rada Miasta Krakowa
– Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego