Agata Michałek-Budzicz

10 stycznia 2021

Michałek-Budzicz Agata, ur. 24 XI 1964 w Krakowie, zm. 11 II 2020 r. Absol­wentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Prawa i Administracji, Instytut Nauk Politycznych. (1989).

1976–1979 w ZHP.

IX 1980 – 1981 uczestniczka Ruchu Odnowy Szkolnictwa Śred­niego w Krakowie, kolporterka m.in. niezależnego pisma „Uczeń Polski” oraz ulotek „S” i KPN. III – XII 1981 w RMP.

III 1982 – XII 1988 w KPN. Od 1982 kolporterka podziemnych pism, m.in. „Niepodległość”, „Opinia”, „Contra”, „Robotnik Pol­ski”, książek, ulotek, kalendarzy. Współorganizatorka manifesta­cji, akcji plakatowania, uczestniczka malowania haseł na murach. W 1983 nauczycielka w SP w Suchej k. Trzyciąża (zwolniona), w 1984 referent ds. zbytu w Przedsiębiorstwie Produkcji Mate­riałów Budowlanych w Krakowie. 1983–1984 współpracownicz­ka podziemnego pisma „Niepodległość”; drukarz, organizatorka sprzętu i materiałów poligraficznych, transportu. W II 1985 współ­inicjatorka i uczestniczka głodówki rotacyjnej w kościele Narodze­nia NMP w Krakowie-Bieżanowie. IV 1985 – XII 1988 założycielka Ruchu WiP. W 1985 uczestniczka spotkań (w ramach KPN) Nie­podległościowej Grupy Polskich Socjalistów, współredaktorka artykułów i okolicznościowych ulotek. 1986–1989 w NZS. 1987 – XII 1988 współzałożycielka PPS, wiceprzew. CKW, 1987 – III 1988 współorganizatorka, przew. Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS w Krakowie, pomagała zakładać OKR na Śląsku, m.in. w Ka­towicach i Bytomiu. 1987–1988 redaktorka podziemnego pisma „Robotnik”; organizatorka, autorka, drukarz. Od I 1987 organi­zatorka Studenckiej Sekcji Polskiej Ligi Praw Człowieka w Krako­wie. 1987–1988 w ramach PPS, strajków i akcji protestacyjnych na terenie UJ, Wrocławia, Warszawy, Śląska. 1983–1988 ponad 60 razy zatrzymana, 15 V 1984 aresztowana, przetrzymywana w areszcie WUSW w Krakowie, 30 VII 1984 zwolniona. Wielokrot­nie karana przez kolegia ds. wykroczeń grzywnami, kilkakrotnie pobita, zwalniana z pracy, brak możliwości zatrudnienia. W III 1988 wygrała proces z powództwa cywilnego (o naruszenie dóbr osobistych) przeciwko WUSW w Krakowie (pozew złożyła w V 1985 po porwaniu i pobiciu przez funkcjonariuszy SB).

1989–1990 działaczka Polskiego Klubu Ekologicznego w Kra­kowie, 1989–1990 dyr. Biura Polskiej Partii Zielonych. 1996–1997 inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Za­bierzowie, 1997–2000 naczelnik Wydz. Zamówień Publicznych w ZUS w Krakowie, 2000–2001 st. specjalista ds. inwestycji w firmie Gotyk II tamże, 2001–2004 naczelnik Wydz. Zamówień Publicznych w Akademii Rolniczej tamże, od 2002 właścicielka firmy konsultingowej Kontrakt Doradztwo – Konsultacje tamże, 2004–2008 kierownik działu zamówień w MPK SA tamże, od 2007 wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 2008–2010 z-ca dyr. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Od 2008 założycielka i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ochro­ny Pamięci Narodu Polskiego Pro Patria Pro Memoria w Krakowie.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Ewa Zając, Sławomir Chmura

źródło: Encyklopedia Solidarności