Zmarł Jacek Smagowicz

27 stycznia 2022

27 stycznia 2022 r. nad ranem zmarł w Krakowie Jacek Smagowicz.

Rodzinie składamy wyrazy współczucia.


Urodzony 8 VII 1943 w Warszawie, zmarł 27 I 2022 w Krakowie. Ukończył III LO w Krakowie (1963).

1963–1965 student historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej tamże. W 1966 monter rusztowań rurowych w HiL w Krakowie- Nowej Hucie, 1966–1968 pracownik fizyczny na Uniwersytecie Jagiellońskim tamże.

W III 1968 uczestnik wieców studenckich na UJ, w tym wiecu w Domu Studenckim Żaczek, 16-29 III 1968 członek Międzyuczel­nianego Komitetu Studentów, zatrzymany, zwolniony po przesłu­chaniu, nast. zwolniony z pracy.

1968–1971 robotnik transportowy w Akademii Górniczo-Hut­niczej w Krakowie, 1971–1973 referent w Fotooptyce, tamże, 1973–1975 zaopatrzeniowiec w Domu Pomocy Społecznej tamże, 1975–1981 kierownik sprzedaży w Przedsiębiorstwie Państwowym Polmozbyt Kraków. Od 1976 współpracownik KOR/KSS KOR, od 1979 KPN; uczestnik manifestacji niepodległościowych, kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. pism „Głos”, „Opinia”, „Robotnik”, 1980–1981 „Jedność Stoczniowa”.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ, nast. przew.; od 11 VIII 1981 członek zespołu powołanego przez ZR Małopolska do rozmów z mi­nistrem handlu wewnętrznego Zygmuntem Łakomcem.

Po 13 XII 1981 jawny przew. TKZ, 14–15 XII 1981 organizator strajku okupacyjnego w zakładzie, członek KS; do 16 XII 1981 uczest­nik strajku w Nowohuckim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemy­słowych Montin; 17 XII 1981 zwolniony z pracy za zorganizowanie strajku. XII 1981 – 1989 współorganizator pomocy represjono­wanym, członek i animator Konfraterni Robotniczej w kościołach MBKP (Arka Pana) w Krakowie-Nowej Hucie, św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach, Matki Bożej Pocieszenia w Juszczynie k. Makowa Podhalańskiego. 14 IV 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa i Uhercach, 1 X 1982 zwolniony. Po wyjściu bez zatrudnienia. 23 II 1983 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Nowej Huty na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. Od 1983 współorganizator mszy za Ojczyznę, 19 X 1984 współzałożyciel i lider Ruchu Odwaga i Prawda im. ks. Jerzego Popiełuszki. 1984–1995 uczestnik rocznicowych Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Współorganizator manifestacji i akcji protestacyjnych w Krakowie. Wielokrotnie zatrzymywany, karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń. 1 V 1986 zatrzymany, 3 V 1986 aresztowany, osadzony w AŚ w Krakowie, 1 VIII 1986 zwolniony; 3 V 1987 pobity podczas manifestacji na Wawelu. 16 XII 1987 współorganizator Małopolskie­go Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek w Krakowie. 1988–1989 rzecznik Niezależnych Organizacji Niepodległościowych Małopolski. 1988–1990 uczestnik reaktywowania struktur „S” w ramach Wika­riatu Solidarności, Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska i Krajowego Porozumienia Komisji Zakładowych Sieć, od 12 IX 1988 członek jawnego Regionalnego Komitetu Solidarności Małopolska.

1989–1991 członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK Wujek w Katowicach Poległych 16 XII 1981 w Katowicach, od 1 II 1990 przew. Małopolskiego Oddziału Społecz­nego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK Wujek. Od VII 1989 ponownie pracownik Polmozbytu/ PP Polmozbyt SA. 1989–1995 przew. KZ, od 1990 delegat na WZD, członek ZR Ma­łopolska (do 1995 w prezydium ZR), delegat na KZD; członek KK, 1992–2011 w prezydium KK. 1992–2010 współautor programu „S” na IV, VII, X, XV, XXI, XXV KZD. 31 III 2011, po przegranych wybo­rach na przew. „S” przez Janusza Śniadka, zrezygnował ze wszyst­kich funkcji w związku, zostając jedynie członkiem KK z Regionu Małopolska. W 1990 członek Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. weryfikacji b. funkcjonariuszy SB w Krakowie, z której wystą­pił po decyzji ministra spraw wewnętrznych Krzysztofa Kozłow­skiego o przywróceniu części funkcjonariuszy do służby w UOP. 1990–1992 członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Krakowie. W 1990 współorganizator postawienia Krzyża Katyńskiego przy ko­ściele św. Idziego tamże, w 1992 współzałożyciel, członek Fundacji Solidarni Solidarnym tamże (1994–1995 przew. Rady Fundacji). Od 1992 członek Naczelnej Rady Zatrudnienia, 1994–2002 Rady Fun­duszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Organizator, koordynator pomocy ZR Małopolska dla Czeczenii, od 1995 członek Rady Programowej Czeczeńskiego Ośrodka Informacji w Krakowie. W 1995 współinicjator postawienia pomnika Ofiar Komunizmu na Cmentarzu Rakowickim. 1998–2001 doradca prezesa w Krajowym Urzędzie Pracy w Warszawie. Od IV 2011 na emeryturze; współpra­cownik ZR Małopolska i Klubu „Gazety Polskiej” w Krakowie. Autor publikacji w „Tygodniku Małopolskim” (1990–1995), „Tygodniku «Solidarność»” (1990–1997), „Biuletynie Informacyjnym KK NSZZ «S»” (od 1992), piśmie „Rynek Pracy” (od 1998).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), medalem Zasłu­żony dla NSZZ Solidarność Regionu Małopolska (2002). W 2020 r. IPN przyznał mu tytuł Świadka Historii (z powodu pandemii wreczony w 2021 r.).

1987-1989 rozpracowywany przez p. IV RUSW Kraków Śród­mieście w ramach SOR krypt. Smuga.

Anna Kawalec, Sławomir Chmura

źródło: Encyklopedia Solidarności