Kalendarium

 

1980-09-10
W Warszawie powstał Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów

1980-09-22
Przed budynkiem Instytutu Filozofii UJ odbyło się otwarte zebranie studentów zorganizowane przez grupę studentów filozofii UJ związaną z krakowskim SKS (Grupę Inicjatywną). Przed spotkaniem doszło do porozumienia z Markiem Ciesielczykiem o utworzeniu „Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich” (opartego na projekcie statutu Ciesielczyka). W trakcie zebrania zapoznano uczestników z projektem statutu oraz zebrano 421 podpisów po deklaracją członkowską (230 z UJ – pozostali z innych uczelni). W składzie Komitetu Założycielskiego znalazło się kilku działaczy SKS (IWydz., t. 2, k. 175).

1980-09-23
W klubie AGH „Perspektywy” zebranie założycielskie Niezależnego Zrzeszenia Studentów w którym uczestniczyło 80 osób. Odczytano projekt statutu oraz powołano następujące komisje: samorządową, interwencyjną, informacyjną oraz d/s kontaktów z pracownikami AGH należącymi do NSZZ (w skład komisji weszło 14 studentów AGH) (IWydz., t. 2, k. 183)

1980-09-23
Zebranie studentów Wydziału Architektury PK (IWydz., t. 2, k. 183)

1980-10-01
Ukazał się pierwszy numer „Biuletynu” Niezależnego Zrzeszenia Studentów UJ.

1980-10-19
Nadano nazwę nowej organizacji studenckiej – Niezależne Zrzeszenie Studentów

1980-10-20
W Krakowie odbyły się pierwsze wybory Komisji Uczelnianej NZS UJ. Przewodniczącym został Jan Maria Rokita.

1980-10-20
W Sądzie Wojewódzkim w Warszawie złożono wniosek o rejestrację NZS.

1981-01-12
Uchwała KKP NZSS „Solidarność” popierające strajki studenckie w Łodzi, Poznaniu i Warszawie.

1981-02-15
Porozumienie pomiędzy Komisją Międzyresortową pod przewodnictwem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki a Międzyuczelnianą Komisją Porozumiewawczą w Łodzi w sprawach dydaktycznych, naukowych i wewnątrzorganizacyjnych.

1981-02-16
Początek strajku okupacyjnego na UJ.

1981-02-17
Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zarejestrował Niezależne Zrzeszenie Studentów.

1981-02-17
Rejestracja NZS. 28 dzień strajku w Łodzi.

1981-04-03/05
I Ogólnopolski Zjazd NZS w Krakowie. W Zjeździe udział wzięło 240 delegatów z 66 uczelni w kraju (na 89 uczelni na których związek działał). Wybrano 30 osobową Krajową Komisję Koordynacyjną i 5 osobową Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym NZS został Jarosław Guzy (UJ), wybrano też trzech wiceprzewodniczących (m.in. Teodor Klimcewicz).

1982-01-05
Rozwiązanie przez władze NZS.

1982-03-..
Powołanie Krakowskiej Komisji Wykonawczej Niezależnego Zrzeszenia Studentów w składzie: Andrzej Kaczmarczyk, Adam Kalita, Krzysztof Koszarski, Marek Lasota, Tadeusz Maranda, która razem z Ruchem Oporu AGH utworzyła w Krakowie tzw. „Drugi NZS”. KKW NZS powstała po rozbiciu przez SB Studenckiego Komitetu Obrony Demokracji założonego na przełomie 1981/1982 roku przez Bogdana Klicha, Wojciecha Modelskiego, Jana Rokitę. KKW NZS wydawała w czasie swojej działalności następujące czasopisma: „Mimo wszystko”, „Polak” i „Serwis Informacyjny Podziemnej Agencji Prasowej Studentów i Solidarności” (PAPSS). Organizowała także akcje strajkowe, podziemne wykłady dla studentów i uczniów szkół średnich oraz przedstawienia domowego teatru.

1982-05-13
Współorganizacja przez KKW NZS dużej manifestacji na Rynku Głównym w Krakowie.

1982-09-22
Akcja złożenia na dziedzińcu Collegium Broscianum UJ przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie tablicy i kwiatów z okazji rocznicy powstania NZS.

1982-11-10/11
Strajk absencyjny na uczelniach krakowskich.

1982-12-13
Strajk absencyjny na uczelniach krakowskich.

1983-01-20
Aresztowanie Małgorzaty Wilkosz (absolwentki archeologii UJ).

1983-01-21
aresztowanie Jarosława Krawczyka (studenta III r. historii UJ).

1983-02-17
W Krakowie odbyły się obchody rejestracji NZS. Po mszy św. w kościele oo. Dominikanów ok. 2000 osób przemaszerowało pod Collegium Novum, gdzie zamontowana została tablica z napisem:Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą. NZS 17 II 1981 – 17 II 1983.Tablicę usunęli „nieznani sprawcy”.

1983-03-..
Zaprzestanie działalności przez KKW NZS po zatrzymaniu 18 osób i aresztowaniu 5 osób. Większość działaczy struktury podziemnej zasiliła inne organizacje podziemne.

1983-03-04
Aresztowanie Adama Kality (studenta IV r. filologii polskiej UJ) oraz Tomasza Szewczyka (studenta II r. filologii polskiej UJ).

1983-03-09
Aresztowanie Michała Garapicha (studenta IV r. socjologii UJ).

1983-05-28
Akt oskarżenia przygotowany przez Wydział Śledczy Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie przeciwko: Lucjanowi Baranowi, Jarosławowi Bąkowi, Marii Barbarze Bąk, Mirosławowi Gaczołowi, Annie Galickiej, Michałowi Garapichowi, Adamowi Kalicie, Dorocie Koczwańskiej, Jarosławowi Krawczykowi, Ryszardowi Małuseckiemu, Lucynie Marszałek, Jakubowi Rzeszutowi, Bogdanowi Sułkowskiemu, Tomaszowi Szewczykowi, Jackowi Tomaszewskiemu, Wiesławowi Wazlowi, Małgorzacie Wilkosz i Pawłowi Zechenterowi o popełnienie przestępstwa z art. 48 ust.3 i 4 w związku z art. 2 dekretu z 12 grudnia 1981 o stanie wojennym, w związku z art. 58 kk.. W/w oskarżeni zostali o to, że: w okresie od stycznia 1982 do 14 lutego 1983 w Krakowie, działając przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu w różnych układach osobowych oraz w różnym czasie, w zamiarze rozpowszechniania, drukowali, przechowywali, przenosili, przesyłali pisma, druki, ulotki, odezwy, apele i inne publikacje sygnowane przez podziemne struktury NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW o nazwie Krakowska Komisja Wykonawcza, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „SOLIDARNOŚĆ” MAŁOPOLSKA” – o nazwie Regionalna Komisja Wykonawcza, Niezależnego Związku Młodzieży oraz Koła Oporu Społecznego, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, które następnie rozdawali względnie sprzedawali w różnych środowiskach w szczególności studenckich…”

1987-01-10
II Zjazd NZS na Politechnice Warszawskiej.


1987-02-17

Demonstracja na terenie Miasteczka Studenckiego w Krakowie w 5. rocznicę rejestracji NZS. Demonstranci domagali się prawa do legalnego zrzeszania się. W akcji wzięło ok. 2 tysięcy osób.

1988-05-..
NZS jako jedyna siła polityczna podejmuje akcje solidarnościowe ze strajkującymi robotnikami.

1988-09-09/11
III Krajowy Zjazd NZS w Gdańsku.

1989-01-19
W Krakowie przed budynkiem KK PZPR demonstrowali studenci z NZS, WiP oraz KPN – domagali się ustąpienia gen. W Jaruzelskiego.
DO GÓRY   ID: 16016

1989-02-24
W Krakowie studenci domagali się ponownej rejestracji NZS. Protest został brutalnie stłumiony przez oddziały ZOMO, posługując się po raz pierwszy od 1984 r. armatkami wodnymi oraz gazami łzawiącymi. Na ulicach Krakowa przez kilka godzin toczyły się walki.

1989-09-22
Sąd Najwyższy ponownie zarejestrował NZS.