Pełnomocnictwo dla osób represjonowanych – wzór

GÓRALCZYK RYCHLICKI BOROŃ
Spółka Jawna
Adwokaci
30-017 KRAKÓW, UL. RACŁAWICKA 58,
TEL: 12/630-97-55, FAX 12/630-97-65, grb@grb.pl

P E Ł N O M O C N I C T W O

Udzielam pełnomocnictwa adw. Robertowi Rychlickiemu do zastępstwa w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, za krzywdę wynikłą z faktu aresztowania za działalność w antykomunistycznym podziemiu,.
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do złożenia odpowiedniego żądania, jak również do zastępstwa w postępowaniu przed Sądem I instancji, odwoławczym i egzekucyjnym.

————-
(data, podpis)