Regulamin Działania Komisji Charytatywnej Stowarzyszenia NZS 1980

Par. I. Cel działania Komisji Charytatywnej 
Stowarzyszenie NZS 1980, zwane dalej Stowarzyszeniem, powołało Fundusz Pomocy, zwany dalej Funduszem oraz Komisję Charytatywną, zwaną dalej Komisją.
Komisja odpowiada za udzielanie pomocy koleżankom i kolegom – członkom i działaczom Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie w latach 1980 – 1989, ze środków będących w dyspozycji Funduszu.
Pomoc, o której mowa w ust.2 mogą otrzymywać osoby, które:
a/. uzyskały członkostwo Stowarzyszenia w trybie i na zasadach przewidzianych statutem co najmniej na sześć miesięcy przed dniem rozpatrywania ich sprawy przez Komisję, albo są najbliższymi zmarłych członków Stowarzyszenia lub innych osób zmarłych, które wypełniałyby kryteria członkostwa Stowarzyszenia, oraz
b/. potrzebują doraźnej pomocy materialnej, gdyż z braku odpowiednich funduszów i majątku nie są w stanie w danej chwili w sposób wystarczający zadbać o samych siebie, albo o najbliższych, za których utrzymanie ponoszą odpowiedzialność.
W szczególnie uzasadnianych przypadkach, pomoc mogą otrzymać osoby nie spełniające warunku w punkcie 3a jeżeli prowadziły działalność służącą celom zbieżnym z celami NZS.

Par. II. Formy pomocy
Formami pomocy są:
a/. bezzwrotna zapomoga pieniężna,
b/. nieoprocentowana pożyczka terminowa,
c/. pomoc rzeczowa,
d/. organizacja samopomocy koleżeńskiej,
e/. przygotowanie we współpracy z Zarządem Stowarzyszenia dokumentacji, pozwalającej wystąpić do odpowiednich władz lub instytucji o przyznanie pomocy (np. renty specjalnej).
Pomoc pieniężna, o której mowa w ust.1 pkt. a i b powinna nosić charakter celowy. W uzasadnionych przypadkach Komisja może odstąpić od celowego charakteru pomocy, określając przyczyny takiego odstępstwa w treści podejmowanej uchwały.

Bezzwrotna zapomoga pieniężna przyznawana jest w określonej wysokości jednorazowo. Komisja może postanowić o podziale przyznanej kwoty na świadczenia wypłacane okresowo, przez czas nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące.

Bezzwrotna zapomoga pieniężna może zostać przyznana pod warunkiem wypełnienia przez beneficjenta w określonym czasie określonych wymagań (np. podjęcia leczenia). Niespełnienie w tym czasie takich wymagań powoduje z mocy prawa przekształcenie zapomogi w pożyczkę, o której mowa w ust. 1 pkt. b. Komisja ustala termin wymagalności spłaty takiej pożyczki w odrębnej uchwale.

Par. III. Przyznawanie pomocy
1. Komisja przyznaje pomoc na wniosek osoby jej potrzebującej, osoby dla niej najbliższej lub członka Stowarzyszenia. Wniosek wraz z uzasadnieniem może być złożony pisemnie albo ustnie do protokołu na posiedzeniu Komisji.
2. Komisja przyznaje pomoc w formie uchwały. Nieprzyjęcie wniosku nie wymaga formy uchwały, zostaje natomiast odnotowane w treści protokołu.
3.Uchwały Komisji mają moc wiążącą od chwili podjęcia i nie podlegają procedurze odwoławczej.
4. Komisja rozpatruje wniosek opierając się na dostępnych dokumentach lub gromadząc we własnym zakresie informacje niezbędne do rozpatrzenia go i udzielenia najbardziej adekwatnej formy pomocy.
5. Podejmując uchwałę o przyznaniu pomocy lub decydując o nieprzyjęciu wniosku, a także podejmując uchwałę o terminie wymagalności pożyczki, o której mowa w par. II ust. 4, Komisja wyznacza osobę odpowiedzialną za powiadomienie osób zainteresowanych. Powiadomienie odbywa się ustnie lub pisemnie.
6.Treść uchwał, o których mowa w ust.5 oraz dane dotyczące beneficjentów mają charakter poufny.
7. Za wykonanie uchwał Komisji odpowiada Zarząd Stowarzyszenia.
8. Uchwałę o przyznaniu pomocy osobom, o których mowa w par. 1 ust. 4 Komisja Charytatywna podejmuje jednomyślnie.

Par. IV. Pragmatyka działania Komisji Charytatywnej
Walne Zgromadzenie wybiera Komisję, która ze swojego grona wybiera Przewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczący jest odpowiedzialny za organizację pracy komisji, Sekretarz za dokumentowanie jej działań. Członek Komisji może złożyć rezygnację z członkostwa, skład ulega wtedy odpowiedniemu pomniejszeniu.

Komisja spotyka się w terminach ustalonych przez Przewodniczącego z jego inicjatywy, albo na wniosek Zarządu lub któregoś z członków Komisji. O wyznaczonych terminach Sekretarz informuje ze stosownym wyprzedzeniem członków Komisji oraz Zarząd Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Komisji bez prawa głosowania. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzeniom przewodniczy Sekretarz. Z posiedzeń sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

Komisja podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków przy obecności Przewodniczącego lub Sekretarza. Uchwały są podpisywane przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.

W nagłych i nadzwyczajnych sytuacjach uchwała może zostać podjęta w trybie obiegowym. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 dotyczące protokołu. Uchwała podjęta w trybie obiegowym otrzymuje formę pisemną najpóźniej podczas najbliższego posiedzenia Komisji.

Komisja przedstawia roczny raport ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Forma raportu powinna respektować wymóg poufności, o którym mowa w par. III ust. 5.

 

Par. V. Sprawy majątkowe Funduszu
Majątek Funduszu stanowią środki pieniężne i rzeczowe pochodzące z darowizn na cele Funduszu, oraz z dochodów uzyskiwanych z tego z majątku.

Stan majątkowy Funduszu jest jawny. Zarząd Stowarzyszenia publikuje co najmniej dwa razy do roku informację na temat zasobów Funduszu na stronach internetowych Stowarzyszenia.
Uchwała Komisji, której wykonanie jest niemożliwe ze względu na stan finansów Funduszu jest nieważna z mocy prawa.
Gospodarkę majątkiem Funduszu (w tym środkami pieniężnymi i rzeczowymi) prowadzi Zarząd Stowarzyszenia, którego obowiązkiem jest dbałość o stan zasobów Funduszu, w tym podejmowanie decyzji o lokowaniu środków, oraz sprzedaży darowanych na potrzeby Funduszu ruchomości i nieruchomości. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi także wszystkie sprawy urzędowe związane z działalnością Funduszu (m.in. rejestr darczyńców, postępowania cywilne, podatkowe itp.).

Komisja, a także indywidualnie każdy z jej członków, posiada prawo nieograniczonego wglądu w dokumentację finansową Fuduszu, w tym również wymagane prawem pełnomocnictwa bankowe, niezbędne do wglądu w stan kont, lokat i inwestycji. Komisja może w tym zakresie kierować wnioski do Zarządu Stowarzyszenia.

Par. VI. Przepis końcowy

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą przyjęcia go w formie uchwały przez Komisję, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Stowarzyszenia.

Regulamin Komisji Charytatywnej zatwierdzony przez III Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia NZS 1980 w dniu 19 marca 2011 roku w Krakowie.